Моркун Наталія Володимирівна

Мокун Н.В.

Загальна інформація

Посада: Завідувач кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій.
Науковий ступінь: Доктор технічних наук, 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.
Вчене звання: Професор кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій.

Контакти

Адреса: Вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна
Телефон: (056) 409-06-38
e-mail: nmorkun@knu.edu.ua

Викладацька діяльність

Предмети: Управління інноваційними проектами, Методи та моделі в прийнятті управлінських рішень, Захист комп’ютерної інформації, Теорія алгоритмів.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: Створення систем оптимального управління технологічними процесами, розробка засобів та методів управління складними динамічними структурами в умовах неповної та нечіткої інформації, застосування сучасних інформаційних  технологій в гірничо-металургійній промисловості України.
Публікації: 78 наукових праць, з них: 2 монографії (у співавторстві); 19 – у виданнях, що індексуються у науко-метричній базі Scopus; 33 – у фахових збірниках наукових праць; 14 – у збірниках матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях; 2 патенти, 3 авторських свідоцтва на програмний продукт.
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GBL7P-0AAAAJ&view_op=list_works&is_public_preview=1
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56198508200
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1261-1170

Досвід участі у міжнародних проектах

TEMPUS: HETES «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development. 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) http://hetes.com.ua/

Інші види діяльності

    1. Виконавець держбюджетних науково-дослідних робіт: «Дослідження процесів перетворення гамма-випромінювання, ультразвукових об’ємних і поверхневих хвиль на межах гетерофазних середовищ для оптимізації збагачувальних технологій» (№0112U000359), «Розроблення теорії векторного поля розсіяного гамма-випромінювання та перетворення хвиль Лява і Стоунлі в магнітному полі для керування якістю мінеральної сировини» (№0109U002335), «Розробка методу визначення мінералого-технологічних різновидів залізної руди з використанням НВЧ-випромінювання, гамма-випромінювання і високоенергетичного ультразвуку» (№0115U003052), «Ідентифікація нелінійних динамічних технологічних об’єктів збагачувального виробництва на основі ядерних операторів» (№0116U001518), «Децентралізоване оптимальне керування взаємозалежними процесами гірничого виробництва на основі динамічної просторово-часової моделі» (№0116U001519).
  1. Вчений секретар та член оргкомітету Міжвузівської науково-технічної конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів «Економіко-математичне моделювання і його застосування у науці і промисловості» (2007-2012 рр.).

Стипендії, нагороди та досягнення

Відзнака Криворізького міського голови «За наукові досягнення», 2014 р.

Освіта

  1. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Системи управління і автоматики» (1996-2001 рр.);
  2. Криворізький технічний університет, кваліфікаційний рівень PhD, спеціальність «Автоматизація технологічних процесів» (2001-2004 рр.).

Досвід роботи

  1. Молодший науковий співробітник, Криворізький технічний університет (2001-2005 рр.);
  2. Доцент кафедри економічної кібернетики і управління проектами, ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2005-2017 рр.);
  3. Завідувач кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій,  Криворізький національний університет (2017 – по теперішній час).

Володіння іноземними мовами

Англійська, російська.